Darujeme kroužky dětem

Česká rada dětí a mládeže spustila nový projekt – DARUJEME KROUŽKY DĚTEM, jehož cílem je pomáhat rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů za volnočasové aktivity. Rodiče mohou získat podporu až ve výši 2000 Kč na pololetí. Iniciativa tak reaguje na zhoršenou finanční dostupnost zájmového a neformálního vzdělávání pro sociálně slabé rodiny z celé České republiky a pro děti uprchlíků z Ukrajiny. 

Rodiče či zákonní zástupci mohou žádat o podporu na webu www.darujemekrouzky.cz

Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna. Finančně jej podporují nadace a další instituce  nadace Karel Komárek Family Foundation a Nadace České spořitelny doposud přispěly částkou 6 milionů Kč, která bude využita ve školním roce 2022/23. O spolupráci projevují zájem také Nadace Albatros, společnost SAZKA či mezinárodní organizace UNICEF, svou podporu přislíbilo i ministerstvo školství.

Aktuálně probíhá pilotní fáze, během níž si rodiče mohou vybírat mezi organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, jako jsou Junák – český skaut, dobrovolní hasiči, Pionýr, Asociace TOM, Česká tábornická unie, Liga lesní moudrosti, zapojené jsou také domy dětí a mládeže, základní umělecké školy a tělocvičné jednoty Sokol. V druhém pololetí projekt počítá s rozšířením nabídky o další poskytovatele. Nabídka volnočasových aktivit pro děti je široká a poskytuje prostor pro kreativní činnost, sport a pohyb v přírodě, umožňuje dětem poznávat nové kamarády, zažít radost. Pro psychickou pohodu ukrajinských děti mohou volnočasové aktivity ve skupinách vrstevníků přinášet přirozený duševní balanc a aktivně jim pomoci osvojit si základy češtiny formou přiměřenou jejich věku.

O příspěvek ve výši 2000 Kč na dítě a pololetí mohou žádat rodiny s dětmi ve věku od 3 do 18 let z celé České republiky, které se nacházejí v tíživé finanční situaci a pobírají dávku „přídavek na dítě“. Dále pak rodiny ukrajinských uprchlíků s dětmi ve stejném věku, které pobývají v ČR na základě „víza za účelem strpění“ či „víza za účelem dočasné ochrany“. Tento příspěvek Česká rada dětí a mládeže uhradí přímo organizacím provozujícím volnočasové aktivity. „Abychom motivovali k účasti na aktivitách, na úhradě se podílejí také rodiče, a to maximálně do výše 20 % celkové částky. Lidé mohou žádat o podporu i zpětně za první pololetí školního roku 2022/23, a to do termínu 31. 12. 2022 nebo do vyčerpání alokované částky. Získané peníze lze použít nejen na úhradu členského příspěvku či účastnického poplatku, ale například také na nákup nezbytného vybavení,“ doplňuje ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka.

Projekt Darujeme kroužky dětem reaguje na zhoršující se finanční situaci českých i ukrajinských rodičů, kteří si nemohou dovolit své děti zapojit do volnočasových aktivit. Kvůli prudkému zdražování potravin a energií se dostává do finančních problémů stále více rodin s dětmi a samoživitelů.  Na kroužky nebo třídní výlety jim už často nezbývají peníze. Děti kvůli tomu ztrácejí ve škole sociální status a jsou vyčleňovány z kolektivu. Podle údajů společnosti Ipsos2 musejí téměř tři čtvrtiny zvýše zmíněných rodičů při zvyšujících se cenách energií a potravin omezovat výdaje související se školní docházkou a mimoškolním vzděláváním. 

Ti ukrajinští stále výrazněji vnímají, že jejich potomek není začleněn do většinového kolektivu. Jak uvádí výzkum PAQ Research1, uvedený problém řeší až dvě třetiny těchto rodičů.